Thomas Goldsmith talks Foggy Mountain Breakdown and his new book